Statut Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne, zwane dalej „Towarzystwem” jest stowarzyszeniem rejestrowanym działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Towarzystwo może używać nazwy skróconej „OSTO” oraz nazwy międzynarodowej „Polish Student Orthopaedic Society”.

§2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łódź.

§3
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
Towarzystwo powołane jest na czas nieokreślony.

§5
Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
Towarzystwo może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków.
Do prowadzenia swoich działań Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich Członków.

§7
Towarzystwo używa logo i innych symboli wizualnych zgodnie z oddzielnymi przepisami.

Rozdział 2. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8
Celem działalności Towarzystwa jest reprezentowanie interesów studentów i lekarzy stażystów wiążących swoją przyszłość z ortopedią i traumatologią narządu ruchu oraz studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów zaangażowanych w leczenie patologii narządu ruchu, a także podejmowanie działań umożliwiających zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności praktycznych i rozwój naukowy już na wczesnych etapach kształcenia. Do celów działalności Towarzystwa należą także promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu..

§9
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw i tym podobnych;
bierny i aktywny udział w wydarzeniach naukowych;
inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i naukowej;
nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi oraz innymi instytucjami pozarządowymi;
publikację materiałów na rzecz wspierania celów statutowych, takich jak książki, czasopisma, plakaty itp.;
organizowanie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia.

Rozdział 3. CZŁONKOWIE

§10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§11
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych bądź cudzoziemcem mającym lub niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich);
jest studentem kierunku lekarskiego, studentem fizjoterapii, lekarzem bądź fizjoterapeutą, jeśli od uzyskania przez nią dyplomu poświadczającego tytuł lekarza lub magistra nie minęło więcej niż 2 lata;
złożyła skan pisemnej deklaracji chęci przystąpienia do Towarzystwa w pliku .pdf zgodnie ze wzorem deklaracji zamieszczonym na stronie internetowej Towarzystwa.
Decyzji o przyjęciu Członków Zwyczajnych dokonuje Zarząd w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji.

§12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
brać udział w Walnym Zebraniu Członków z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym;
zgłaszać wnioski do organów Towarzystwa;
korzystać na prawach pierwszeństwa z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa.

§13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
czynnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa oraz upowszechniać jego cele statutowe;
przestrzegać statutu i uchwał władz Towarzystwa;
dbać o dobre imię Towarzystwa;
regularnie opłacać składki członkowskie;
zgłosić zaprzestanie spełniania warunków członkostwa określonych w §11 ust. 1;
posiadania aktualnego adresu e-mail służącego do komunikacji z członkami i organami Towarzystwa.

§14
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do wnoszenia:
jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości ustalonej przez Zarząd;
rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§15
Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane udzielaniem pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej Towarzystwu, po złożeniu pisemnej deklaracji.
Członków wspierających przyjmuje Zarząd decyzją zwykłej większości w ciągu 6 miesięcy od złożenia deklaracji.
Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu Towarzystwa i wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§16
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa lub szczególnie zasłużona w zakresie działalności statutowej Towarzystwa.
Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Towarzystwa.

§17
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa. Poza tym posiadają prawa jak członkowie zwyczajni. Z praw tych członek wspierający będący osobą prawną może korzystać za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§18
Członkostwo w Towarzystwie jest dobrowolne.
Członkostwo ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu;
zaprzestania spełniania przez osobę fizyczną będącą członkiem zwyczajnym warunków członkostwa określonych w §11 ust. 1; wyjątek stanowi dokończenie kadencji we władzach Towarzystwa lekarzy i fizjoterapeutów, którym mija drugi rok od uzyskania dyplomu lekarza lub magistra, a do końca kadencji pozostaje nie więcej niż 6 miesięcy;
skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego rocznego zalegania z opłatą składki członkowskiej;
wykluczenia z Towarzystwa z powodu rażącego lub uporczywego naruszania postanowień statutu lub działania na niekorzyść Towarzystwa;
śmierci członka;
likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
likwidacji Towarzystwa.
Decyzję o wykluczeniu z Towarzystwa podejmuje Zarząd na podstawie zasad ustania członkostwa zawartych w §18 ust. 2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4. MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§19
Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członków zwyczajnych i świadczeń członków wspierających, dochodów z własnej działalności, dochodów z posiadanego majątku, darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej.
Zarząd Towarzystwa może zatrudnić wykwalifikowanego księgowego do opracowania rozliczeń finansowych.
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Towarzystwa;
przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz Członków lub pracowników oraz ich bliskich;

Rozdział 5. WŁADZE TOWARZYSTWA

§20
Władzami Towarzystwa są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz wybieralnych Towarzystwa trwa 2 lata.

§21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub niezależnie od liczby obecnych członków w drugim terminie.
Głosowanie może zostać utajnione na wniosek co najmniej dwóch członków zwyczajnych. W innym przypadku głosowanie jest jawne.
Zarząd zawiadamia członków drogą elektroniczną o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania na co najmniej 30 dni przed jego planowanym terminem.
Jeśli na Zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się Zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu 21 dni od pierwszego terminu.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa za pośrednictwem internetowych środków przekazu drogą decyzji Zarządu Towarzystwa.

§22
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
Zwyczajne Walne Zebranie, jeśli jest to możliwe, powinno być zwołane przy okazji zjazdów, konferencji lub tym podobnych wydarzeń organizowanych przez Towarzystwo bądź inne organizacje naukowe.

§23
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy;
na żądanie Komisji Rewizyjnej;
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków zwyczajnych Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24
Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa;
uchwalanie statutu Towarzystwa oraz jego zmian;
powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Towarzystwa;
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
ustalanie zobowiązań i wytycznych dla pracy Zarządu;
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§25
Zarząd kieruje całokształtem bieżącej działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje je na zewnątrz. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
W skład Zarządu wchodzą Prezes oraz od 5 do 9 członków Zarządu.
Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu wybierając spośród siebie co najmniej jednego zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
realizacja celów Towarzystwa uchwalonych przez Walne Zebranie Członków;
podejmowanie inicjatyw dotyczących sposobów realizacji celów działania Towarzystwa;
ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, zarówno Zwyczajnego jak i Nadzwyczajnego;
sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa;
kreowanie polityki finansowej Towarzystwa;
prowadzenie rejestru członków Towarzystwa;
przyjmowanie członków zwyczajnych oraz członków wspierających;
wykluczanie członków Towarzystwa;
podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do organizacji krajowych lub międzynarodowych;
planowanie, prowadzenie i koordynacja działań Towarzystwa w okresie kadencji;
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Głosowanie może odbywać się drogą elektroniczną. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, informując o nich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyprzedzeniem 14 dni.
Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji.

§26
Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną przez Walne Zebranie Członków w celu sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Głosowanie może odbywać się drogą elektroniczną. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenie może zwołać każdy jej członek.
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Towarzystwa;
kontrolowanie zgodności działań podejmowanych przez Zarząd ze statutem Towarzystwa;
składanie raportów z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;
składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Towarzystwa;
rozpatrywanie skarg i zastrzeżeń Członków Zwyczajnych dotyczących działalności Zarządu;
składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia ustnych bądź pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

§27
Rezygnacja z funkcji pełnionej w Zarządzie bądź Komisji Rewizyjnej wymaga złożenia pisemnego oświadczenia członkowi Zarządu.
Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać decyzją większości zwykłej głosów wszystkich pozostałych Członków Zarządu usunięty z pełnionej funkcji po wcześniejszym upomnieniu i pomimo dalszego braku zaangażowania.
Kadencja członków wybieralnych władz Towarzystwa jest kadencją wspólną, co oznacza, że mandat członka powołanego przed upływem danej kadencji organu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków.
W przypadku zmniejszenia się w okresie kadencji składów członkowskich poszczególnych organów Towarzystwa wskutek ustania członkostwa w Towarzystwie osób będących członkami tych organów,ich rezygnacji lub usunięcia z członkostwa w tych organach, składy te uzupełnia się o osoby kandydujące podczas ostatniego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków, które nie zostały wybrane do tych organów, poczynając od osób, które spośród nich uzyskały największą liczbę głosów, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody.

Rozdział 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28
Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§29
Decyzja o zmianie statutu może zostać podjęta przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania. Wymóg obecności połowy uprawnionych do głosowania nie obowiązuje w drugim terminie obrad Walnego Zebrania.
Decyzję o zmianie statutu w zakresie §2 i dotyczącą lokalizacji siedziby Towarzystwa może podjąć Zarząd bezwzględną większością 2/3 głosów.

§30
Decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, przy czym majątek musi zostać przekazany organizacjom wspierającym rozwój dzieci i młodzieży.